oConsulting GmbH

Panemunės-Ąžuolyno bėgimo ratas

Parsisiųsti GPX
Trumpai apie maršrutą
16 km
23.5 val.
6
Maršruto danga
40% Asfaltas
20% Žvyrkelis
40% Miško kelias

Ar iš­gir­dę spe­cia­lis­tų pa­ta­ri­mus, kad bė­gio­ti – ne tik svei­ka, bet ir įdo­mu, o gal už­si­krė­tę eu­ro­pie­tiš­ko­mis ma­do­mis, šią va­sa­rą itin suak­ty­vė­jo ir šiau­lie­čiai bė­gi­kai. Su­ši­lę, su­plu­kę, bet švy­tin­čiais vei­dais jie su­tin­ka­mi tiek pa­grin­di­nė­se gat­vė­se, tiek tam­siuo­se mies­to skers­gat­viuo­se, ap­leis­tuo­se par­kuo­se ar net miš­kuo­se. Kai ku­rie bė­ga bū­riais, dar ki­ti į drau­gi­ją pa­sii­ma ant­rą­ją pu­sę. Net­rūks­ta ir vie­ni­šių. Bet kur jie vi­si bė­ga?

Maršruto žymėjimas

Šis klau­si­mas kvai­lo­kas at­ro­do tik iš pir­mo žvilgs­nio. Mat už­si­krė­tus bė­gi­mo „vi­ru­su“ ir pla­nuo­jant pa­čiam leis­tis į va­di­na­mą­ją kar­dio tre­ni­ruo­tę, ten­ka ne tik iš­si­kel­ti sau konk­re­tų tiks­lą, pa­si­rū­pin­ti ap­ran­ga, ava­ly­ne, su­ba­lan­suo­ti mi­ty­bą ar prieš tre­ni­ruo­tę at­lik­ti leng­vus tem­pi­mo pra­ti­mus, t. y. pa­ruoš­ti kū­ną fi­zi­niam dar­bui. Pir­miau­sia, ma­tyt, teks su­si­pla­nuo­ti marš­ru­tą, ku­rį ke­ti­na­ma nu­bėg­ti.

Tad kur Šiau­liuo­se ga­li­ma pa­bė­gio­ti? Kaip jau įpras­ta, grei­čiau­sias, šiuo­lai­kiš­kiau­siais bū­das ką nors su­ži­no­ti – in­ter­ne­ti­nės paieš­kos vi­sa­ži­nė „Goog­le“. De­ja, ji apie bė­gi­mo ta­kus Šiau­liuo­se, pa­si­ro­do, nie­ko ne­gir­dė­jo, mat paieš­kos lan­ge įve­dus rak­ti­nius žo­džius „bė­gi­mo ta­kai Šiau­liuo­se“, „Goog­le“ siūlo tik dvi­ra­čių ta­kus, marš­ru­tus šia­me mies­te. Ne­ju­čio­mis imi gal­vo­ti, kad gal ir tik­rai Šiau­liai ne be rei­ka­lo ti­tu­luo­ja­mas dvi­ra­čių mies­tu.

Atsiliepimai

Komentuoti

Išmanioji programėlė / Audio gidas

Tai - interaktyvi, naujoviška, šiuolaikinių technologijų sprendimais pagrįsta mokymosi ir kultūros pažinimo priemonė skirta Lietuvos ir užsienio lankytojams pažinti mūsų krašte esančius reikšmingus ir unikalius kultūros paveldo objektus bei žymius žmones